Informacje

 1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku.
 2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku.
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
 4. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO w 2018 roku.
 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku.
 6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku.
 7. INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE
 8. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Cieszynie na rok szkolny 2016/2017 (stara matura)
 9. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego 2015/2016
 10. Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów
 11. INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE
 12. Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów
 13. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przygotowywanych zbiorach zadań egzaminacyjnych przeznaczonych na sprawdzian oraz egzamin maturalny
 14. Informacja MATURA calość w 2016 r
 15. Komunikat o przyborach w 2016 r
 16. Komunikat o dostosowaniach - Egzamin - maturalny w 2016 r.
 17. Egzamin maturalny z informatyki w 2016 r.
 18. Komunikat egzaminy zawodowe, olimpiady i turnieje
 19. MATURA 2015 Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.
 20. MATURA 2015 Wybrane wzory matematyczne.
 21. Egzamin ustny z języka polskiego od 2015 roku Analiza tematów wypowiedzi monologowych - praktyczne rady dla zdających
 22. INFORMATORY O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
 23. Matura 2015 - Przykładowe zestawy zadań
 24. Informacja o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i mozliwosci zdajacego
 25. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w egzaminie maturalnym z jezyka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku
 26. Egzamin maturalny
 27. Egzamin maturalny od 2011 r. dla absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 28. Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku - matematyka
 29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 30. Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Egzamin maturalny


Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92, poz. 1020, z późn. zm.)

Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształ-cących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w roku, w okresie od maja do września. Harmonogram egzaminu ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzamina-cyjnej i ogłasza na swojej stronie internetowej.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy. Zdający, który zamierza przystąpić do tego egzaminu, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru zdawanych przedmiotów. Deklarację wstępną należy złożyć do dnia 30 września, a ostateczną deklarację do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole przez powołany przedmiotowy zespół egzaminacyjny, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów i obejmuje przedmioty obowiązkowe i przedmioty dodatkowe.

Od roku szkolnego 2009/2010 w ramach przedmiotów obowiązkowych absolwent będzie zdawał:
- język polski (część ustna i pisemna),
- język obcy nowożytny - do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (część ustna i pisemna),
- język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej (część ustna i pisemna),
- matematykę (część pisemna).

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawo-wym, z tym że dla części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej nie określa się poziomu. Również w przypadku wyboru jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdają go, zarówno w części ustnej jak i pisemnej na jednym poziomie, określonym w ww. standardach wymagań.

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe: - w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny - język kaszubski, - w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny - język kaszubski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o tańcu.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów zdawanych jako przedmioty obowiązkowe - język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Wymienione przedmioty, jako przedmioty dodatkowe absolwent zdaje na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce.

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Osoba, która zdała egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, którzy nie uzyskali 30% punktów wyłączne z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu w okresie od sierpnia do września tego samego roku.

Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, jeżeli:
- zechce podwyższyć wynik zdanego egzaminu,
- zechce zdać egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych,
- nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów, przed upływem 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego.

Obecnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-prowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), mającą na celu zwiększenie liczby możliwych do wyboru przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym z trzech do sześciu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie internetowej www.cke.edu.pl zamieszcza wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego.

W związku z wprowadzeniem w 2010 r. na egzaminie maturalnym obowiązkowego egzaminu z matematyki, na ww. stronie internetowej zamieszony został nowy Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki. Oprócz tekstu standardów wymagań egzaminacyjnych oraz opisu wymagań egzaminacyjnych, informator zawiera przykładowe arkusze egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i zestaw przykładowych zadań, który pomoże w przygotowaniach do egzaminu maturalnego w 2010 r. z tego przedmiotu.