Informacje

 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie w 2017 roku.
 2. Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 roku.
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku.
 4. Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim - wyniki
 5. INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE
 6. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Cieszynie na rok szkolny 2016/2017 (stara matura)
 7. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017
 8. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017 roku
 9. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
 10. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku.
 11. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku.
 12. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2016 r.
 13. Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych - czerwiec 2016 r.
 14. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego 2015/2016
 15. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół w Cieszynie na rok szkolny 2014 /2015
 16. Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów
 17. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2016 r.
 18. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2016 r.
 19. INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE
 20. Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów
 21. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przygotowywanych zbiorach zadań egzaminacyjnych przeznaczonych na sprawdzian oraz egzamin maturalny
 22. Komunikat o olimpiadach - AKTUALIZACJA w 2016 r
 23. Informacja MATURA calość w 2016 r
 24. Komunikat o przyborach w 2016 r
 25. Komunikat o dostosowaniach - Egzamin - maturalny w 2016 r.
 26. Egzamin maturalny z informatyki w 2016 r.
 27. Harmonogram egzaminów w 2016 r
 28. Komunikat egzaminy zawodowe, olimpiady i turnieje
 29. Komunikat o przyborach egz zaw STARY etap praktyczny
 30. Harmonogram części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 r.
 31. Harmonogram egzaminów w 2016 r.
 32. MATURA 2015 Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.
 33. MATURA 2015 Wybrane wzory matematyczne.
 34. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015r.
 35. Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych - czerwiec 2015 r. (Stary egzamin)
 36. Egzamin ustny z języka polskiego od 2015 roku Analiza tematów wypowiedzi monologowych - praktyczne rady dla zdających
 37. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów spraw dzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzając ego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku
 38. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół w Cieszynie na rok szkolny 2014/2015
 39. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 40. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.
 41. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku
 42. INFORMATORY O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
 43. Matura 2015 - Przykładowe zestawy zadań
 44. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2014/2015
 45. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół w Cieszynie na rok szkolny 2013/2014
 46. Informacja o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i mozliwosci zdajacego
 47. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w egzaminie maturalnym z jezyka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku
 48. Egzamin maturalny
 49. Egzamin maturalny od 2011 r. dla absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 50. Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku - matematyka
 51. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 52. Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Egzamin maturalny


Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92, poz. 1020, z późn. zm.)

Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształ-cących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w roku, w okresie od maja do września. Harmonogram egzaminu ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzamina-cyjnej i ogłasza na swojej stronie internetowej.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy. Zdający, który zamierza przystąpić do tego egzaminu, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru zdawanych przedmiotów. Deklarację wstępną należy złożyć do dnia 30 września, a ostateczną deklarację do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole przez powołany przedmiotowy zespół egzaminacyjny, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów i obejmuje przedmioty obowiązkowe i przedmioty dodatkowe.

Od roku szkolnego 2009/2010 w ramach przedmiotów obowiązkowych absolwent będzie zdawał:
- język polski (część ustna i pisemna),
- język obcy nowożytny - do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (część ustna i pisemna),
- język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej (część ustna i pisemna),
- matematykę (część pisemna).

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawo-wym, z tym że dla części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej nie określa się poziomu. Również w przypadku wyboru jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdają go, zarówno w części ustnej jak i pisemnej na jednym poziomie, określonym w ww. standardach wymagań.

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe: - w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny - język kaszubski, - w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny - język kaszubski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o tańcu.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów zdawanych jako przedmioty obowiązkowe - język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Wymienione przedmioty, jako przedmioty dodatkowe absolwent zdaje na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce.

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Osoba, która zdała egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, którzy nie uzyskali 30% punktów wyłączne z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu w okresie od sierpnia do września tego samego roku.

Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, jeżeli:
- zechce podwyższyć wynik zdanego egzaminu,
- zechce zdać egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych,
- nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów, przed upływem 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego.

Obecnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-prowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), mającą na celu zwiększenie liczby możliwych do wyboru przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym z trzech do sześciu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie internetowej www.cke.edu.pl zamieszcza wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego.

W związku z wprowadzeniem w 2010 r. na egzaminie maturalnym obowiązkowego egzaminu z matematyki, na ww. stronie internetowej zamieszony został nowy Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki. Oprócz tekstu standardów wymagań egzaminacyjnych oraz opisu wymagań egzaminacyjnych, informator zawiera przykładowe arkusze egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i zestaw przykładowych zadań, który pomoże w przygotowaniach do egzaminu maturalnego w 2010 r. z tego przedmiotu.